Stanovy

 

Článek 1 – Název a sídlo

Název spolku: Želvička, z.s. (dále jen „spolek“)

Sídlo:              Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava

(dále jen „DRS“)

                       Ukrajinská 1534/15, 708 00 Ostrava‑Poruba

IČO:               266 09 002

 

Článek 2 – Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým společenstvím rodičů hendikepovaných dětí se zájmem o podporu rozvoje komplexní péče o hendikepované děti.

 

Článek 3 - Účel a činnosti spolku

Účelem spolku je podpora rehabilitační, výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti hendikepovaných dětí a jejich zákonných zástupců.

Základní činnosti spolku zahrnují:

 • podpora vybavenosti pomůckami
 • vydávání informativních tiskovin
 • organizování vzdělávacích seminářů
 • podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců DRS
 • podpora a organizování vzdělávacích a osvětových seminářů se zaměřením na problematiku hendikepů u dětí, péči o tyto děti a jejich zákonné zástupce
 • podpora a organizační zajištění společných akcí dětí, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců DRS
 • podpora a organizace terapií pro děti v denním pobytu v DRS
 • realizace jednorázových (ojedinělých) prodejních akcí.
 •  

Článek 4 – Členství ve spolku, čestný člen

Vznik členství:

 1. členem může být fyzická osoba starší 18 let, která projeví zájem podílet se na činnosti spolku podle svých možností, souhlasí se stanovami spolku, vyplní písemnou přihlášku a doručí ji Radě spolku. Za doručení se považuje osobní předání nebo zaslání na adresu sídla spolku
 2. o přijetí člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku,

členství vzniká dnem schválení člena Radou spolku

 1. čestným členem spolku může být jmenován kdokoliv, kdo se zvláště zasloužil o rozvoj v oblasti, která je předmětem působení spolku nebo která svým postavením nebo prací představuje mimořádný přínos pro cíle spolku.         O udělení čestného členství rozhoduje Rada na základě písemného návrhu kteréhokoliv člena spolku. Čestný člen má stejná práva jako řádný člen spolku, nemůže však být volen a volit do orgánů spolku. Čestný člen je povinen dodržovat stanovy spolku. Je zproštěn povinnosti placení členských příspěvků.

Členství zaniká:

 1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku Radě spolku
 2. rozhodnutím Členské schůze o vyloučení, rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu
 3. nezaplacením členského příspěvku do 15-ti dnů po doručení písemné výzvy k úhradě zaslané statutárním orgánem
 4. úmrtím člena spolku
 5. zánikem spolku.

Člen spolku má právo:

 1. podílet se na činnosti spolku
 2. být volen do orgánů spolku
 3. účastnit se Členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním
 4. žádat informace a vysvětlení o činnosti spolku
 5. předkládat návrhy, připomínky a doporučení
 6. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
 7. účastnit se i se svými dětmi akcí pořádaných spolkem

 

Člen spolku je povinen:

 1. dodržovat stanovy spolku
 2. respektovat rozhodnutí Členské schůze a Rady spolku
 3. platit roční členské příspěvky způsobem a ve výši stanovené Členskou schůzí
 4. aktivně se podílet na činnosti spolku
 5. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.

Rada spolku vede jmenný seznam členů spolku, který je archivován v sídle spolku. Seznam členů spolku není zveřejňován. Zpracování a evidence osobních údajů členů spolku jsou v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. V souvislosti se vznikem nebo zánikem členství ve spolku je seznam aktualizován, minimálně však je aktualizován 1x ročně.

 

Článek 5 – Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Členská schůze – nejvyšší orgán
 2. Rada – výkonný orgán, sestává z předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy
 3. Statutární orgán kolektivní (výbor) - předseda spolku a 1. místopředseda spolku.

 

Článek 6 – Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která:

 1. se skládá ze všech členů spolku
 2. Členskou schůzi svolává Rada spolku minimálně jednou ročně
 3. schvaluje stanovy a jejich změny
 4. schvaluje zprávu o hospodaření
 5. schvaluje výroční zprávu spolku
 6. schvaluje výši, dobu splatnosti a podmínky placení členských příspěvků
 7. volí členy Rady spolku
 8. rozhoduje o zániku spolku
 9. je odvolacím orgánem proti všem rozhodnutím Rady spolku
 10. je usnášení schopná za přítomnosti většiny členů spolku
 11. přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku
 12. o rozhodnutích přijatých na zasedání Členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený přítomný člen spolku zápis nejpozději do 30-ti dnů od jejího konání, který obsahuje alespoň:

aa) název, sídlo a IČO spolku,

bb) místo a datum konání členské schůze

cc) jméno a příjmení předsedajícího

dd) popis jednotlivých projednávaných bodů programu

ee) rozhodnutí s výsledkem hlasování

ff) obsah protestů členů spolku, týkajících se rozhodnutí členské schůze, jestliže o to    protestující zažádá

gg) prezenční listinu přítomných členů spolku

Pozvánka na Členskou schůzi je odeslána všem členům spolku elektronickou poštou minimálně 10 dnů před termínem konání a vyvěšena v místě sídla spolku.

V případě, že není Členská schůze usnášení schopná, je svolána mimořádná členská schůze, která se musí konat do 15 dnů od termínu plánované řádné členské schůze.

Zápis ze zasedání Členské schůze obdrží každý člen spolku. Zápisy ze zasedání členské schůze jsou archivovány v sídle spolku a jsou k dispozici k nahlédnutí všem členům spolku.

 

Článek 7 – Rada spolku

Výkonným orgánem spolku je Rada spolku, která:

 1. má minimálně 3 členy a to předsedu, 1.místopředsedu a 2. místopředsedu
 2. za svou činnost odpovídá Členské schůzi
 3. funkční období členů Rady je 3 roky, opakovaná volba je možná
 4. členy volí a odvolává Členská schůze
 5. řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členských schůzí
 6. schází se minimálně jednou za 6 měsíců, zasedání Rady spolku svolává její předseda
 7. navrhuje Členské schůzi čestné členy spolku
 8. Rada spolku je usnášení schopná je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů, přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady spolku
 9. členství v Radě spolku zaniká:

aa) odstoupením

bb) odvoláním Členskou schůzí

cc) úmrtím

dd) zánikem spolku

ee) zánikem členství ve spolku

 1. zanikne-li členství v Radě v průběhu volebního období, nastupuje na místo člena Rady náhradník zvolený Členskou schůzí v co nejkratším možném termínu.
 2. Rada spolku zejména:

aa) schvaluje rozpočet spolku

bb) vede seznam členů spolku

cc) koordinuje činnost spolku

dd) rozhoduje o přijetí člena spolku

ee) rozhoduje o užití darů a dotací a dalších příspěvků, a odpovídá za hospodárné
a účelné využití prostředků spolku

ff) schvaluje vnitřní předpisy spolku

gg) rozhoduje o výdajích nad 2000 Kč

hh) navrhuje případnou změnu stanov

ii) vydává výroční zprávu spolku

jj) rozhoduje o zřízení poradních orgánů spolku

kk) rozhoduje o členství spolku v národních a mezinárodních organizacích, kampaních, partnerství a projektech

ll) Rada si ze svého středu zvolí předsedu a 1.místopředsedu, kteří jsou kolektivním statutárním orgánem spolku. Své funkce se ujímají den následující po dni volby, není-li Členskou schůzí rozhodnuto jinak.

Funkce v Radě je možno se vzdát v průběhu funkčního období písemnou resignací adresovanou na sídlo spolku k rukám Rady spolku. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od obdržení resignace člena Rady spolku. Po celou dobu dvou měsíců vykonává člen Rady spolku řádně svou funkci. Člen Rady spolku předá bez zbytečného odkladu po ukončení funkce všechnu administrativní a účetní agendu související s výkonem jeho funkce
a činnosti ve spolku.

 

Článek 8 – Statutární orgán kolektivní (výbor)

Kolektivním statutárním orgánem spolku je předseda spolku a 1.místopředseda spolku, kteří:

 1. jednají jménem spolku samostatně; podepisují se jménem spolku tak, že za své jméno uvedou v případě předsedy  „Předseda spolku“, v případě 1. místopředsedy „1.místopředseda spolku“
 2. předseda Spolku nebo 1. místopředseda svolávají zasedání Členské schůze spolku
 3. jsou oprávněni rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, vč. dispozic s jeho majetkem do celkové částky 2000 Kč s výjimkou majetku nemovitého
 4. řídí běžný chod spolku, uzavírají závazkové vztahy, jednají s fyzickými a právnickými osobami, soudy a orgány státní správy a samosprávy
 5. 1. místopředseda zastupuje předsedu v plném rozsahu jeho pravomocí, jak v interních tak externích záležitostech (v souladu s bodem a) čl. 8

 

Článek 9 – Hospodaření spolku

 1. spolek samostatně hospodaří s movitým a nemovitým majetkem
 2. spolek je neziskovou právnickou osobou, primárním cílem spolku není výdělečná činnost
 3. Zdroje příjmů spolku jsou zejména:

aa) členské příspěvky

bb) dary a finanční příspěvky fyzických a právnických osob

cc) účelově zaměřené granty a dotace

dd) výnosy z majetku spolku

ee) příjmy z jednorázových (ojedinělých) akcí pořádaných spolkem

 1. výše uvedené příjmy slouží především k pokrytí vynaložených nákladů
 2. případný zisk spolku po zdanění je používán k rozvoji aktivit spolku nebo na správu spolku a nemůže být rozdělován členům ani jiným osobám
 3. spolek vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření spolku, která obsahuje:

aa) přehled o činnosti spolku v příslušném kalendářním roce

bb) údaje o počtu členů spolku

cc) změny ve složení orgánů, ke kterým došlo v průběhu roku

dd) roční účetní uzávěrku

ee) stav, pohyby majetku spolku

ff)  závazky spolku

 1. za celkové hospodaření spolku odpovídá Rada spolku, která každoročně předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření spolku včetně účetní uzávěrky.
 2. dispoziční právo k bankovnímu účtu spolku mají všichni členové Rady spolku.

 

Článek 10 – Zánik spolku

a) spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Členské schůze

b) majetkové vypořádání spolku se při jeho zániku řídí rozhodnutím Členské schůze

c) likvidační zůstatek spolku se převede s rozhodnutím Členské schůze na DRS s tím, že bude použit ve prospěch hendikepovaných dětí v denním pobytu a dětí v ambulantní péči.

 

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

 1. spolek je zřízen na dobu neurčitou
 2. spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi
 3. dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna Členská schůze
 4. tuto změnu stanov a její znění navrhla Rada spolku a odsouhlasila Členská schůze na svém zasedání
 5. není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se spolek ustanoveními zákona
  č. 89/2012, občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

 

V Ostravě dne 23.5.2019

 

 

                                                                


Kontakt

Ing. Petra Šišperová - předsedkyně spolku

775 678 919