Stanovy

Stanovy občanského sdružení Želvička

 

Název občanského sdružení: Želvička (dále jen sdružení)

Sídlo: Dětský rehabilitační stacionář (dále jen DRS) při Městské nemocnici Ostrava, Ukrajinská 1534, 708 00 Ostrava – Poruba

 

Čl.I.

Sdružení je nezávislým občanským sdružením lidí se zájmem o podporu rozvoje komplexní péče o handicapované děti, a to bez rozdílu národnosti, pohlaví, rasy, původu, politické příslušnosti, náboženského vyznání a sociálního postavení.

 

Čl.II.

Cíl činnosti sdružení

 

1.     Podpora  rehabilitační, výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti handicapovaných dětí a jejich rodičů.

 

2.     Za tímto účelem sdružení zajistí:

- Podpora vybavenosti odbornými pomůckami

- Vydávání informativních tiskovin

- Organizování vzdělávacích seminářů

- Prezentace výrobků dětí na výstavách

- Podpora zvyšování kvalifikace odborných pracovníků DRS

- Podpora  a organizování vzdělávacích a vědeckých seminářů se zaměřením na problematiku kombinovaných postižení centrálního původu

- Podpora a zajištění společných akcí rodičů a pracovníků DRS

- Podpora a organizace hippoterapie pro děti v denním pobytu v DRS

Vykonáváním všech činností sdružení se řídí těmito stanovami a platnými právními předpisy. Na ochranu práv a zájmů svých členů využívá sdružení všechny zákonné prostředky.

 

Čl.III.

Členství

 

1.     Vznik členství

Členem se stává občan České republiky, který souhlasí se stanovami sdružení a podá vyplněnou platnou přihlášku do sdružení. Přihlášku do sdružení je možno podat v jakékoli písemné formě, včetně elektronické pošty. Členství vzniká dnem registrace přihlášky.

 

2.     Ukončení členství

 

Členství zaniká:

a)     vystoupením: člen má právo svobodně z vlastní vůle kdykoliv ukončit své členství ve sdružení. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení radě sdružení. Toto písemné oznámení může být provedeno doporučeným dopisem, faxovou zprávou potvrzenou do tří dnů doporučným dopisem, e-mailem potvrzeným do tří dnů doporučným dopisem.

 

b)    vloučením: rada sdružení má právo rozhodnout o vyloučení člena, pokud ten hrubě naruší Stanovy sdružení nebo přestane splňovat podmínky členství

 

3.     Členská práva

 

Člen má právo:

a)    využívat zařízení sdružení a účastnit se činnosti sdružení

b)    volit a být volen do rady sdružení

c)    žádat informace a vysvětlení o činnosti sdružení a rady sdružení, svobodně se vyjadřovat k činnosti sdružení, rady sdružení a  členů sdružení, podávat návrhy, doporučení a v zákonné lhůtě obdržet odpověď

d)    informovat veřejnost o činnosti sdružení a rady sdružení

e)    osobně se účastnit jednání sdružení, je-li jednáno o jeho osobě a osobně se účastnit všech akcí pořádaných sdružení

 

4.     Povinnosti členů

 

Člen je povinen:

a)     dle svých schopností přispívat k dobrému jménu a prosperitě sdružení

b)     chránit zájmy a majetek sdružení

c)     respektovat rozhodnutí rady sdružení, pokud jsou v souladu s platnými předpisy a těmito stanovami

 

Čl.IV

Organizační struktura

 

1.     Organizační strukturu sdružení tvoří členská základna a rada sdružení. Schůze členů sdružení se koná minimálně dvakrát ročně. Na této schůzi členů sdružení jsou členové sdružení informování o činnosti sdružení a hospodaření za uplynulé období od minulé schůze.

 

2.     Rada sdružení:

a)     rada sdružení je výkonným orgánem sdružení

b)     radu sdružení tvoří skupina sedmi volených zástupců. Povinně jsou obsazeny funkce předsedy, dvou místopředsedů, ekonoma a revizora. Další funkce jsou ustanoveny při volbách  podle potřeb sdružení

c)     členové rady sdružení jsou voleni všeobecnými volbami nejméně jednou za dva roky na schůzi členů sdružení. Ke zvolení členem rady sdružení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení na schůzi sdružení, na jejímž programu je volba členů rady sdružení. Pozvánka na velební schůzi sdružení musí být členům sdružení doručena v předstihu minimálně tří týdnů. Obsazení funkcí je určeno vnitřními volbami rady sdružení, pokud není jiný zájme ze strany členů sdružení. Pří odvolání člena rady nebo při jeho odstoupení svolá předseda rady sdružení mimořádnou volební schůzi sdružení nejpozději do tří měsíců po odstoupení nebo odvolání člena rady.

d)    v čele rady sdružení stojí předseda, jehož úkolem je svolávání a řízení průběhu zasedání rady a jednání jménem rady sdružení a sdružení, přičemž předseda jedná společně s dalším členem rady sdružení. V případě nepřítomnoti je předseda zastupován místopředsedou. Pokud nejsou pro tyto účely vytvořeny další funkce, vedením finanční a majetkové agendy sdružení je pověřen ekonom. Úkolem revizora je průběžně kontrolovat, zda je činnost sdružení v souladu se zákonem, těmito stanovami a zájmy sdružení.

e)     rada sdružení se schází podle potřeby na společném zasedání, na němž projednává záležitosti řízení sdružení, nejméně pak jedenkrát měsíčně. Účast na zasedání rady sdružení je možná i elektronicky, a to prostřednictvím počítačové sítě, telefonu nebo jakéhokoli dalšího komunikačního zařízení. Mezi pravidelnými zasedáními rady sdružení je možno u jednorázových akcí do 5.000,- Kč, kde by hrozilo nebezpečí z prodlení, elektronicky, zejména telefonicky, prostřednictvím počítačové sítě či jinou formou odsouhlasit nadpoloviční většinou členů rady použití těchto finančních prostředků s tím, že následně musí být v zápisu z této rady zachycen věcně a jmenovitě důvod, průběh odsouhlasení účelu a rozsahu akce.

f)      rada je usnášeníschopná, je-li přítomna 2/3 většina všech členů rady a rozhodnutí rady je přijato souhlasem nadpoloviční většiny všech členů rady. Pro změnu stanov sdružení je třeba souhlasu 2/3 většiny všech členů rady. Ze zasedání rady sdružení se pořizuje zápis včetně konstatování prezence přítomných členů rady. Zápis podepisují vždy dva přítomní členové rady.

 

3.     Jednat jménem sdružení je oprávněn předseda ( v jeho nepřítomnosti místopředseda ) společně s jedním členem rady sdružení. Za sdružení podepisuje předseda nebo místopředseda společně s jedním členem rady sdružení.

 

4.     Sdružení má otevřený účet v bance, kde podpisové právo mají všichni členové rady, přičemž k dispozici s účtem je třeba společného podpisu dvou členů rady.

 

5.     První volby do rady sdružení proběhnou po dosažení členské základny sdružení o alespoň patnácti členech. Do vytvoření rady sdružení je sdružení zastupováno přípravným výborem, který zaniká dnem vytvoření rady sdružení.

 

6.     Člen rady sdružení může ze své funkce kdykoliv odstoupit, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení na adresu sídla sdružení. Člen rady sdružení může být ze své funkce kdykoliv odvolán radou sdružení, přičemž důvodem pro odvolání z funkce může být neplnění jeho povinností člena rady sdružení nebo pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin. O odvolání člena rady rozhoduje rada sdružení 2/3 většinou všech členů rady a odvolání je účinné dnem doručení odvolání na adresu člena rady sdružení, kterou uvedl jako poslední doručovací adresu. Účinky doručení nastávají i odmítnutím převzetí zásilky nebo vrácením zásilky jako nedoručitelné pro úmyslný trestný čin, a to dnem uplynutí úložní doby nebo dnem odmítnutí převzetí zásilky.

 

Čl.V.

Hospodaření

 

1.     Sdružení vytváří k zabezpečení své činnosti materiální a finanční předpoklady a s prostředky disponuje v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

 

2.     Příjmy sdružení tvoří:

a)     příjmy z veřejných akcí

b)     dobrovolné dary

c)     dotace

d)     granty

 

3.     O hospodaření s majetkem sdružení rozhoduje rada sdružení podle podaných návrhů s tím, že každý právní dokument musí podepsat minimálně dva členové rady sdružení po rozhodnutí rady sdružení jako celku. Dohledem nad rozhodnutími rady sdružení je pověřen revizor, případně další k tomuto účelu ustanovení funkcionáři.

 

4.     Právní subjektivitu má pouze sdružení jako celek, jeho výkonným zástupcem je rada sdružení.

 

5.     Majetek sdružení je ve vlastnictví sdružení jako celku.

 

6.     Majetkovým vypořádáním v případě zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním je pověřena rada sdružení.

 

Čl.VI.

Závěrečná ustanovení

 

1.     Symbolem sdružení je znak.

 

2.     Tyto stanovy se řídí zákonem č. 83/1990 Sb. ze dne 27.března 1990 o sdružování občanů ve znění pozdějších úprav.

 

3.     Podrobné vymezení kompetencí, vztahů k jiným organizacím a vnitřních vztahů je dáno smlouvami a vnitřními předpisy, přijatými radou sdružení.

 

 

V Ostravě dne 8.7.2002